Όροι Λειτουργίας

                                                           Α. Εισαγωγή
Α.1 Οι όροι χρήσης που αναφέρονται στο παρόν κείμενο (εφεξής «Όροι Χρήσης») διέπουν τη χρήση του διαδικτυακού τόπου που είναι προσβάσιμος με την ηλεκτρονική διεύθυνση www.car
drive.gr (εφεξής «Διαδικτυακός Τόπος»).
Α.2 Οι παρόντες Όροι Χρήσης, καθώς και η εθνική, κοινοτική και διεθνής νομοθεσία που σχετίζεται με το Διαδίκτυο δεσμεύουν όλους τους χρήστες (επισκέπτες ή/και μέλη) καθώς και αυτούς που δημοσιεύουν περιεχόμενο και χρησιμοποιούν για αναζήτηση πληροφοριών τον Διαδικτυακό Τόπο. Από τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και μόνον τεκμαίρεται ότι ο χρήστης έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως τους Όρους Χρήσης και ότι θα δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε επίσκεψή του στο Διαδικτυακό Τόπο.
Α.3 Ο χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του Διαδικτυακού Τόπου και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Ο χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του Διαδικτυακού Τόπου.

                                                    Β. Τροποποιήσεις
Β.1 Ο διαδικτυακός τόπος  δικαιούται να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης και να αναρτά το τροποποιημένο κείμενο σε εμφανές σημείο του Διαδικτυακού Τόπου. Μεταγενέστερη των τροποποιήσεων χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από τον Χρήστη συνεπάγεται αποδοχή των τροποποιήσεων αυτών.
Β.2 Ο διαδικτυακός τόπος  δικαιούται να τροποποιεί το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου, να προσθέτει ή αφαιρεί παρεχόμενες υπηρεσίες, πληροφορίες και στοιχεία και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου, όταν το θεωρεί αναγκαίο ή συνετό.
Β.3 O χρήστης ενημερώνεται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου για οποιαδήποτε τροποποίηση και προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της λειτουργίας του Διαδικτυακού Τόπου.

                                               Γ. Περιορισμός ευθύνης
Γ.1 Ο διαδικτυακός Τόπος, ή τρίτοι συνεργάτες αυτού, δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, που τυχόν προκληθεί στο χρήστη από τη χρήση του.
Γ.2 Ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του Διαδικτυακού Τόπου κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και Ο διαδικτυακός τόπος  αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων των χρηστών.
Γ.3 Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον Διαδικτυακό Τόπο δεν προέρχονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τον ίδιο, αντιθέτως δημοσιεύονται και αναρτώνται στον Διαδικτυακό Τόπο με πρωτοβουλία και αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε χρήστη/μέλους και δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν προτροπή του για την τέλεση συγκεκριμένων πράξεων (π.χ. αγοράς, ενοικιάσεως αυτοκινήτων κ.λπ.). Ο διαδικτυακός τόπος  αναλαμβάνει αποκλειστικά και μόνον την συλλογή, γραμματική-συντακτική επεξεργασία και ανάρτηση του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου, δεν εγγυάται όμως σε καμία περίπτωση για την ορθότητα, την πληρότητα ή και την διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών του Διαδικτυακού Τόπου. Κατόπιν τούτων ο εκάστοτε χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες/πληροφορίες του Διαδικτυακού Τόπου αποκλειστικά και μόνον με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και την σχετική ευθύνη διασταύρωσης των εν λόγω πληροφοριών.
Γ.4 Ο διαδικτυακός τόπος  ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με το περιεχόμενο των διαφημίσεων (οιασδήποτε κατηγορίας και μορφής) ή/και αγγελιών που αναρτώνται στον Διαδικτυακό Τόπο, καθώς επίσης και με την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τρίτους που διαφημίζονται στον Διαδικτυακό Τόπο. Περαιτέρω Ο διαδικτυακός τόπος  δεν ευθύνεται για οιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης υφής εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του χρήστη/μέλους και του τρίτου διαφημιζόμενου.
Γ.5 Ο διαδικτυακός τόπος, δεδομένης της ιδιαιτερότητας του διαδικτύου, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες, πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή. Δεν ευθύνεται όμως στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτόν ή αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού.

               Δ. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Δ.1 Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και του περιεχομένου αυτού από τον χρήστη δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δικαίωμα υπέρ αυτού επί των έργων, των στοιχείων και των υλικών φορέων στα οποία ενσωματώνονται δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Διαδικτυακού Τόπου ή τυχόν τρίτων, και τα οποία είναι προσβάσιμα μέσω του Διαδικτυακού Τόπου. Όλα τα απορρέοντα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.
Δ.2 Βάσει του Ν. 2121/1993 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα), της Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975) και των σχετικών διατάξεων περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση, παρέμβαση, μεταφορά, διανομή, μεταπώληση, εκμίσθωση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αναμετάδοση σε ηλεκτρονική ή μηχανική μορφή, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας, φόρτωση (download) από οποιονδήποτε ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό φορέα του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου.
Δ.3 Σε κάθε περίπτωση προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής της βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας ή του συγγενικού δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος ειδικής φύσης του κατασκευαστή της βάσης δεδομένων, του Διαδικτυακού τόπου καθώς και τρίτων, τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται κατά περίπτωση να αξιώσουν την επιβολή αστικών, διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κατά του προσώπου που προσέβαλε ή πρόκειται να προσβάλλει τα ανωτέρω δικαιώματα, σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει.


                                                     Ε. Σύνδεσμοι
Ο Διαδικτυακός Τόπος δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων, ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους, οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος. Ο διαδικτυακός τόπος  σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων και σελίδων, στα οποία παραπέμπει, ή ότι συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Για οιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη των ως άνω διαδικτυακών τόπων αποκλειστικό υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε δικαιο.

ΣΤ.1 Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του Διαδικτυακού Τόπου θα πρέπει :
(α) να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από τον Διαδικτυακό Τόπο στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και
(β) να ενημερώνει επιμελώς τον Διαδικτυακό Τόπο άμεσα για κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων, καθώς και να εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία αυτά διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.
ΣΤ.2 Μόλις ο επισκέπτης/χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει ο Διαδικτυακός Τόπος, θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) που ο ίδιος θα έχει ορίσει. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα τον Διαδικτυακό Τόπο για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Ο διαδικτυακός τόπος  δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.
ΣΤ.3 Οι χρήστες/μέλη του Διαδικτυακού Τόπου συμφωνούν να μην χρησιμοποιούν τον Διαδικτυακό Τόπο για ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.
ΣΤ.4 Ο Διαδικτυακός Τόπος δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου του, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες/μέλη του στις υπηρεσίες του Διαδικτυακού Τόπου, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος , για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες/μέλη στις υπηρεσίες του Διαδικτυακού Τόπου.
ΣΤ.5 Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε επεξεργασία του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένης της αποσυμπίλησης (decompilation) του λογισμικού που περιλαμβάνεται σε αυτό ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο επεξεργασία του πηγαίου του κώδικα.
ΣΤ.6 Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι Ο διαδικτυακός τόπος  διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του Διαδικτυακού Τόπου ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων Όρων Χρήσης.
ΣΤ.7 Ο χρήστης/μέλος του Διαδικτυακού Τόπου κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει τον Διαδικτυακό Τόπο και τους συνεργάτες της για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός έχει διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του Διαδικτυακού Τόπου.
ΣΤ.8 Ο διαδικτυακός τόπος  δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στον Διαδικτυακό Τόπο και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.
ΣΤ.9 Ο διαδικτυακός τόπος  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.

ΣΤ. Φωτογραφίες
ΣΤ.1 Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, δημοσίευση, αναμετάδοση, θέση σε κυκλοφορία, παρουσίαση στο κοινό, τροποποίηση, προσαρμογή, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση ή μετατροπή φωτογραφιών αναρτημένων στο Διαδικτυακό Τόπο, είτε απεικονίζουν κινητά ή ακίνητα μνημεία και κτήρια, είτε ανθρώπους, ζώντες ή αποβιώσαντες.
ΣΤ.2 Ο χρήστης/μέλος δηλώνει υπεύθυνα ότι οι φωτογραφίες που καταχωρεί στον Διαδικτυακό Τόπο αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία και σε καμία περίπτωση δεν θίγουν ή/και είναι απαλλαγμένες από οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου. Ο διαδικτυακός τόπος  ουδεμία ευθύνη έχει αναφορικά με το περιεχόμενο των ανωτέρω φωτογραφιών, καθώς επίσης και για οιοδήποτε τυχόν ζήτημα ανακύψει με τις εν λόγω φωτογραφίες.
Περαιτέρω ο χρήστης/μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εξόδων, δικαστικών ή άλλων) που τυχόν θα υποστεί Ο διαδικτυακός τόπος  από αξιώσεις οιουδήποτε τρίτου, που συνδέονται καθ οιονδήποτε τρόπο με την καταχώρηση και προβολή των ανωτέρω φωτογραφιών.